Partner PP13

PP13 - E.I.N.E. - Ustanove za industrializacijo severo-vzhoda

Italia
http://www.eine.it

EINE deluje v deželah Veneto in Furlanija Julijska krajina z namenom oblikovanja sinergij in skupnih dejavnosti na podorčju svetovanja, raziskovanja, industrijskega načrtovanja, študijev in marketinga. V okviru tega projekta si postavlja za namen, da spodbuja razvoj partnerskih pobud na vsedržavni in mednarodni ravni v podporo italijanskih in slovenskih podjetij v okviru makro gospodarskega sistema EU.

Partner presentation

PP13 - E.I.N.E. – Enti Industrializzazione Nord Est

Italia
http://www.eine.it

L’E.I.N.E. opera nelle regioni Veneto e Friuli – Venezia Giulia con lo scopo di creare sinergie ed attività comuni nell’ambito della consulenza, della ricerca, delle progettazioni industriali, degli studi e del marketing. Nell’ambito del progetto si prefigge lo scopo di favorire lo sviluppo delle iniziative di partnership a livello nazionale ed internazionale, a supporto dei sistemi di imprese italiane e slovene nel sistema macroeconomico dell’Unione Europea.

Partner presentation