Aktivnost / Le attività

Projekt ima 7 delovnih področij (WP – Work Package), ki bodo izvedeni na celotnem upravičenem območju v obdobju treh let.

WP1 - Koordinacija in upravljanje projekta: vzpostavitev strukture upravljanja (»Steering Commitee«), ki bo vključeval vse partnerje. Vodilni partner bo zagotovil spremljanje ter upravljanje aktivnosti, finančnih tokov in administrativnih procesov.

WP2 - Mreža inštitucij podpornega okolja: s povezovanjem partnerjev v mrežo (podporne inštitucije za MSP-je v vseh sektorjih) bo na celotnem obmejnem območju vzpostavljena osnova za dolgoročno sodelovanje in institucionalno podporo s podpornimi inštrumenti za dvig konkurenčnosti. Izvedle se bodo aktivnosti za ustanovitev mreže in postopkov za učinkovito in funkcionalno zagotavljanje skupnih podpornih storitev. V ta namen bodo ustanovljene 3 stalne delovne skupine po tematikah: 1. Spodbujanje podjetniškega sodelovanje, 2. Inovacijske in konkurenčne strategije, 3. Internacionalizacija čezmejnega proizvodnega sistema.

WP3 - Informacijski sistem za upravljanje z znanji (Knowledge Management System- KMs) in pilotni DBE (Digital Business Ecosystem) : 3.1 - Izvedba Knowledge Management System (KMS) kot orodja za čezmejno bazo podatkov (Business Intelligence), s sistemom alarmiranja za razpise in subvencije, preliminarna analiza scenarijev, 4 dosieji o: potencialnih inovacijskih projektih, projektih internacionalizacije in projektih sodelovanja, tržna analiza (ciljne dežele, sektorji, trendi), zbirka podpornih ukrepov (zakoni, predpisi, regulacije, finančni viri, politike, ipd.); 3.2. - izvedba pilotnega DBE – ki predstavlja napredno (odprtokodno) nelicenčno IKT platformo za mednarodno poslovanje, aktivnosti ozaveščanja namenjene javni administraciji in podjetjem v izbranih panogah, izdaja DBE priročnika.

WP4 - Ustanovitev mrež/grozdov/povezav: ta WP je bistvo projekta in je močno povezan z WP2, WP5 in WP7. Aktivnosti vzpostavitve so sestavljene iz: identifikacije področij/priložnosti okolja sodelovanja, ugotovitve potencialov za ustanovitev čezmejnih sodelujočih podjetij, proučitev potreb in dejavnikov, ki vplivajo na stopno sodelovanja med podjetji, vključenost tehnoloških/razvojnih centrov v sodelovanje s podjetji. Aktivnosti bodo vključevale SWOT analizo, strategijo dviga inovativnosti ter raziskav in razvoja, iskanje primernih partnerjev, oblikovanje timov, izmenjavo izkušenj, znanj in primerjave, zbiranje podatkov o trendih, oblikovanje strategij in akcijskih načrtov za grozde, iskanje dodatnih potrebnih partnerjev za izvedbo posameznih inovativnih proizvodov ali storitev – npr. R&D organizacije, dobavitelji specializirane opreme ali sklopov, baza dabaviteljev in kupcev, transnacionalni partnerji.
Prioritetna področja in poseben poudarek med mrežami / grozdi bo posvečen vključevanju okolju prijaznih proizvodnih tehnologij in uporabi obnovljivih virov energije (Prioritetna področja razvoja EU), kot predvideva tudi OP.

WP5 - Marketing območja in podpora internacionalizaciji MSP-jev. Aktivnosti se bodo osredotočale na: 5.1 - aktivnosti marketinga območja kot “organiziran sistemski” pristop, ki bo promoviral integriran gospodarski potencial ciljnega obmejnega območja na svetovnem (globalnem) trgu (IN). 5.2. - Aktivnosti, ki bodo podpirale čezmejno sodelovanje med MSP-ji na obmejnem območju (CB). 5.3. - Aktivnosti, ki podpirajo skupno internacionalizacijo skupnim novim mrežam, grozdom ali podjetjem na celotnem čezmejnem prostoru, in katere bodo povečale strukturirano prisotnost na tujih ciljnih trgih (OUT).

WP6 - Povečanje izkušenj, veščin in sposobnosti na obmejnem območju: 6.1. razvoj sposobnosti MSP-jev in podpornega okolja na obmejnem območju. 6.2. Oblikovanje ukrepov za vključevanje mladih in starejših v podjetniško okolje. 6.3. Obmejni sistem sodelovanja (podporne inštitucije in/ali MSP-ji). Z namenom oblikovanja recipročnega programa izmenjave na obmejnem območju se bodo pripravili in izvedli izobraževalni modulov ter izvajanje praks za pridobitev izkušenj v obmejnem območju (izmenjava zaposlenih med podjetji iz Slovenije in Italije).

WP7 - Komunikacijski načrt: namen je dvigniti inovativno miselnost med MSP-ji, zavedanje o nujnosti internacionalizacije ter spodbujanju sodelovanja. Izvajanje bo potekalo v okviru obstoječe mreže podjetniških podpornih inštitucij in zbornic. Aktivnosti: 1.1. - Organizacija promocijskih dogodkov in konferenc (začetna in končna), številnih delavnic, 1.2. - Izdelava promocijskih materialov, izdelava komunikacijskega plana, ki bo vključeval lokalne časopise in druge medije, izdelava brošur, letakov ter ostalih pripomočkov za promocijo projektnih aktivnosti in rezultatov projekta, 1.3. Izdelava spletne strani projekta, ki bo vsebovala prost dostop do dokumentov, rezultatov projekta, specifičnih vsebin zagotovljenih s strani partnerjev, intranet z orodji za vodenje projektov. Vsebino za materiale bodo zagotovili vsi partnerji. Vsebina brošur in internet strani bo v italijanskem in slovenskem jeziku. V tej aktivnosti se bo pripravila tudi strategija komuniciranja in komunikacijski načrt.

Il progetto consiste in 7 Work Packages che saranno attuati nell’ambito dell’intera area ammissibile del programma con una durata di 3 anni.

WP1 - Coordinamento e gestione: verrà costituito un Comitato di gestione con la partecipazione di tutti partner. Il lead partner garantira’ il monitoraggio delle attivita’, i flussi finanziari del progetto e l’attuazione dei processi amministrativi. Si occupera inoltre dei rapporti con l’Autorita’ di gestione.

WP2 - Creazione della rete di organizzazioni a supporto delle imprese: attraverso la messa in rete di tutti gli attori principali (le istituzioni che operano a supporto delle PMI in tutti i settori) saranno gettate le basi per una cooperazione a lungo termine e saranno elaborati gli strumenti permanenti di supporto atti ad aumentare la competitività dell’area transfrontaliera. Saranno implementate le attività per istituire la rete e le procedure necessarie per un efficace funzionamento dei servizi congiunti. Saranno istituiti 3 gruppi di lavoro tematici permanenti per: 1. Rafforzare l’imprenditoria; 2. Strategie di innovazione e competitività; 3. Internazionalizzazione del sistema produttivo transfrontaliero.

WP3 - “Sistema di Gestione della Conoscenza” e Progetto pilota “Ecosistema del Business Digitale” (Digital Business Ecosystem - DBE): 3.1. - Implementazione di un sistema di Knowledge Management System (KMS) come strumento per una banca dati transfrontaliera con sistema di alert per bandi e concorsi e una preliminare analisi della situazione; 4 dossier su: possibili progetti di innovazione; internazionalizzazione e cooperazione; analisi di mercato (per regioni, settori e tendenze di interesse); raccolta di misure di supporto (leggi, regolamenti, regole,incentivi finanziari, politiche ecc.); 3.2. - Implementazione del progetto pilota DBE che rappresenta una piattaforma ICT senza licenza all’avanguardia (con tecnologia open-source) per attività economiche internazionali, assieme alle attività di sensibilizzazione presso le amministrazioni pubbliche e le imprese dei settori selezionati; pubblicazione di un manuale DBE.

WP4 - Istituzione delle reti/cluster: Questo WP rappresenta il cuore del progetto ed è strettamente collegato ai WP2, WP5 e WP7. L’attività della costituzione dei cluster consiste in: identificare le aree / opportunità per un ambiente cooperativo; identificare possibilità per l’istituzione di joint-venture transfrontaliere; identificare i bisogni e i fattori che stimolano l’imprenditorialità transfrontaliera e congiunta; coinvolgimento dei centri di ricerca / centri tecnologici nella collaborazione con le imprese. Le attività includono analisi SWOT, strategie di innovazione e strategie di Ricerca e Sviluppo; ricerca dei partner ideali, team building, scambio di esperienze, conoscenze, confronti, raccolta dati sulle tendenze, predisposizione di strategie e pianificazione delle azioni per i cluster, ricerca di eventuali partner aggiuntivi per la realizzazione di singoli prodotti innovativi o servizi innovativi. Il processo della pianificazione strategica prevede l’identificazione di esigenze specifiche quali individuare e coinvolgere altri partner - ad es. organizzazioni R&D, fornitori di attrezzature specifiche o moduli, banca dati dei nuovi clienti e fornitori, partner trans-nazionali).
Per quanto riguarda le reti / cluster, costituiranno settori prioritari cui sarà dedicata particolare attenzione le tecnologie di produzione che rispettino l’ambiente e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili (Aree principali di sviluppo dell’UE), come previsto anche dal PO.

WP5 - Marketing territoriale e supporto al processo di internazionalizzazione delle PMI. Le attività si concentreranno su: 5.1. - Attività di marketing territoriale attraverso un sistema organizzato, che promuova i potenziali di un economia integrata di questa area frontaliera nei mercati globali (IN); 5.2. - Attività a supporto della cooperazione transfrontaliera tra le PMI del territorio transfrontaliero (CB); 5.3. - Attività a supporto di iniziative di internazionalizzazione congiunta per le nuove reti congiunte, cluster o imprese su tutta l’area transfrontaliera al fine di aumentare la loro presenza strutturata nei mercati esteri di interesse (OUT).

WP6 - Rafforzamento delle esperienze, abilità e competenze nell’area frontaliera: 6.1. Sviluppare le competenze delle PMI e delle organizzazioni a supporto delle imprese; 6.2. Elaborare azioni per il coinvolgimento dei giovani e degli anziani nel contesto imprenditoriale; 6.3. Sistema transfrontaliero di collaborazione (organizzazioni di supporto e/o PMI). Attivazione di moduli di formazione e di stage per l’acquisizione delle esperienze sul territorio frontaliero al fine di sviluppare un programma di scambio reciproco frontaliero (scambio di occupati tra imprese slovene e italiane).

WP7 - Piano di comunicazione : L’obiettivo è di sensibilizzare le PMI sulle possibilità di innovazione, la necessità di internazionalizzazione e sulle opportunità di cooperazione. A tal proposito saranno utilizzate le già esistenti reti di organizzazioni e istituzioni a supporto delle imprese. Attività: 7.1. - Eventi di promozione e conferenze: lancio del progetto e conclusione, diversi Workshop; 7.2. - Produzione del materiale promozionale: realizzazione di un piano di comunicazione che coinvolga la stampa e i media locali, brochure e depliant e altri strumenti per la promozione delle attività e dei risultati progettuali; 1.3. - Sito Web del progetto che raccolga e renda disponibili tutti i documenti progettuali, i risultati del progetto, i contenuti specifici che saranno forniti da tutti i partner; una parte “Intranet” con strumenti di gestione progettuale. I contenuti per tutti i materiali saranno forniti da tutti i partner. Le brochure e il sito internet saranno elaborati in lingua italiana e slovena. Questa attività prevede anche l’elaborazione di un’appropriata strategia di comunicazione.