Partner PP3

PP3 - Posoški razvojni center

Slovenija
http://www.prc.si/

PRC skupaj s tremi razvojnimi agencijami v Goriški statistični regiji deluje kot koordinator interesov regije na lokalni in državni ravni na področjih regionalnega razvoja, gospodarstva, človeških virov in varstva okolja. Področja delovanja PRC-ja so: regionalne razvojne naloge (koordinator s področja razvoja človeških virov), spodbujanja podjetništva (Program vavčerskega svetovanja, Organiziranje seminarjev in posvetov za podjetnike, VEM-Vse na enem mestu), razvoj človeških virov (programi vseživljenjskega učenja, Regijska štipendijska shema) in zaposlovanja, varstvo okolja, razvoj podeželja (upravljalec LAS za razvoj)in sodelovanja v čezmejnih in mednarodnih projektih.

Partner presentation

PP3 - Agenzia per lo sviluppo della valle dell'Isonzo

Slovenija
http://www.prc.si/

L'Agenzia per lo sviluppo della Valle dell'Isonzo PRC in concerto con le tre agenzie di sviluppo nella Regione statistica del Goriziano, opera in qualità di coordinatore di interessi della regione a livello locale e statale nel campo dello sviluppo del territorio, dell'economia, delle risorse umane e della tutela ambientale. I settori d'intervento sono della PRC sono: incarichi di sviluppo regionali (coordinamento nel settore dello sviluppo delle risorse umane), incentivazione dell'imprenditorialità (programma di consulenza tipo voucher, organizzazione di seminari e consulte per imprenditori, VEM-Vse "SO-tutto" in un unico sito), sviluppo delle risorse umane (programmi di formazione lungo tutto l'arco della vita - Lifelong learning, Schema di finanziamento regionale) e sostegno all'impiego, tutela dell'ambiente, sviluppo rurale (gestore dell'Azione di sviluppo locale LAS) e cooperazione ai progetti transfrontalieri ed internazionali.

Partner presentation