Partner PP10

Confcommercio – združenje trgovcev pokrajine Trst

Italia
http://www.confcommerciotrieste.it

Glavna interena področja Confcommercio Trieste so: trgovina, turizem, prevozi, logistika, špedicija: glavna dejavnost Confcommercio Trieste je sindikalna dejavnost, informacijska dejavnost in pomoč podjetjem. Posebej izvaja skozi svoje družbe naslednje storitve: informacijske dejavnosti za zagon novih podjetij, o prispevkih in financiranju za inovacije in internacionalizacije; izobraževalne dejavnosti za nove podjetnike, obvezna izobraževanja v skladu z zakonodajo o izobraževanju zaposlenih v podjetjih terciarnega sektorja in izppopolnjevanja za podjetnike. Okence za varnost, svetovanja za sestavo prošenj za prispevke, priprava in uresničevanje posebnih projektov. Preiskovalna dejavnost za dodelitev prispevkov malim in srednjim podjetjem. Vodenje računovodstva in plač za zaposlene v podjetjih.

Partner presentation

Confcommercio della provincia di Trieste

Italia
http://www.confcommerciotrieste.it

I principali settori di attività della Confcommercio Trieste sono: comm. tur. serv. trasp. logist. sped. e prof.: l'attività principale dell Confcommercio Ts è l'attività sindac. att. di informazione e assistenza alle imprese. In particolare attraverso le proprie società svolge i seguenti servizi: att. di informazione su avvio nuova impresa, contributi e finanziamenti su innovazione internazionalizzazione . Attività di formazione per nuovi imprenditori, form. obblig. ai sensi della normativa formaz. Dipendenti delle imprese del terziario e aggiornamento per imprenditori. Sportello sicurezza, consulenza su redaz. domande contrib. predisposizione e realizzazione progetti speciali. Attività di istruttoria per concessione contributi alle piccole medie imprese. Tenuta contabilità e paghe alle imprese.

Partner presentation