Partner PP5

Gospodarska zbornica Slovenije Območna zbornica za severno Primorsko

Slovenija
http://www.gzs.si/slo/

Na Severnem Primorskem smo edina inštitucija, ki zastopa interese gospodarstva regije. Zaradi meje smo stalno v kontaktu z inštitucijami in gospodarstvom FJK. GZS Območna zbornica za severno Primorsko je v preteklosti sodelovala kot partner v številnih čezmejnih projektih gospodarskega značaja. Naše osnovno poslanstvo je prav dvig konkurenčnosti naših članov, seveda v navezavi z Italijo, kar je še toliko bolj uspešnejše. Organizacija konferenc, informacijskih delavnic, pomoč pri promociji inovativnosti, koordinacija na skupnih sejemskih predstavitvah in predvsem povezovanje za dosego znanega cilja.

Partner presentation

Camera di Commercio della Slovenia Unità camerale locale della Regione Primorska settentrionale

Slovenija
http://www.gzs.si/slo/

Sul territorio della Primorska settentrionale siamo l'unico istituto, che rappresenta gli interessi economici della Regione. Per effetto della posizione limitrofa al confine siamo in costante contatto con le istituzioni e l'economia del Friuli Venezia Giulia. La Camera di Commercio della Slovenia, Unità camerale locale della Regione Primorska settentrionale ha collaborato in passato come partner in numerosi progetti transfrontalieri a carattere economico. Il nostro scopo sociale di base è prorpio l'incremento della competitività dei nostri soci, ovviamente mediante l'interconnessione con l'Italia, il chè risulta sicuramente più efficiente L'organizzazione di conferenze, laboratori informativi, supporto nella promozione dell'innovazione, attività di coordinamento durante le presentazioni fieristiche in comune e soprattutto collegamenti mirati al raggiungimento di obiettivi noti.

Partner presentation